کنفرانس علمی یک روزه بیماری های شایع توبولر کلیوی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
    

 

کنفرانس علمی یک روزه بیماری های شایع توبولر کلیوی 28 تیرماه 1397در سالن همایش های بیمارستان دکتر شیخ برگزار خواهد شد. این کنفرانس با امتیاز بازآموزی همراه خواهد بود و شرکت کنندگان جهت ثبت نام می توانند به سایتhttp://www.ircme.ir  مراجعه نمایند.